BİLİMSEL PROGRAM

II. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi

TEMA: NÖROİMMÜNOLOJİ
ÇEVRİMİÇİ (ONLINE)
1 Mart 2024 Cuma
08:30 – 09:00 KONGRE AÇILIŞ PROGRAMI
SÖZEL VE POSTER SUNUMLAR
09:00 – 09:45 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Nesrin CEYLAN, Sedat IŞIKAY
AbsRef Pub Number Session Name KONU KONUŞMACI
86 S-01 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Konuşma geriliği ile başvuran hastaların klinik özellikleri Fatma Hancı
88 S-02 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Duchenne Musküler Distrofi Tanılı Çocuklarda Ambulasyon Kaybı Öncesi ve Sonrası Kemik Mineral Dansitesinin İncelenmesi Safa Mete Dağdaş
99 S-03 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Spinal Muskuler Atrofi Tanılı Hastaların Nutrisyonel Değerlendirmesi Cansu Miçooğulları
113 S-04 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Epilepsi tanılı çocuklarda elektroklinik ve demografik faktörler ile beyin MR görüntülemelerinin rolü Sibğatullah Ali Orak
120 S-05 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Pediatrik MS Hastalarında Optik Nörit Özellikleri Seda Sönmez Kurukaya
122 S-06 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Travmatik olmayan kafa içi kanamaya bağlı erken yenidoğan ölümü Ulkar Mursalova
130 S-07 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Çocuklarda epilepsi vakalarının epidemiyolojik çalışması, 2005-2019 Leyli Bayramova
133 S-08 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Akut Bilinç Değişikliği ile Başvuran Hastalarda Yapılan Tetkiklerinin Tanısal Açıdan Değerlendirilmesi Hüseyin Bahadır Şenol
134 S-09 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 1 Rezilyansın Epilepsili Çocuklarda Depresyon Şiddeti ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Pınar Özkan Kart
09:45 – 10:00 ARA
10:00 – 10:45 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Tamer ÇELİK, Fatma HANCI
AbsRef Pub Number Session Name KONU KONUŞMACI
136 S-10 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Çocukluk Çağı Baş Ağrılarında Eeg Bulguları, Tek Merkez Deneyimi Müge Baykan
142 S-11 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Konjenital miyastenik sendrom: Fenotipik ve genotipik özellikleri Dilek Cebeci
145 S-12 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Çocuk Nöroloji Poliklinğine Yürüme Bozukluğu Yakınması ile Başvuran Hastalarının Klinik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi Deniz Menderes
146 S-13 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Otoimmün veya inflamatuar sinir sistemi hastalığı olan çocuklarda rituksimab kullanımının etkinlik ve güvenilirliği Rıdvan Avcı
149 S-14 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Nörofibromatozis Tip 1 tanılı hastalarda Tanımlanamayan Parlak Objeler Yiğithan Güzin
151 S-15 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Distoni tanısı ile izlenen çocuk hastalarda tedavi seçimi: Tek merkez deneyimi Elif Perihan Öncel
152 S-16 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Duchenne Muskuler Distrofi ile Takipli Hastaların Değerlendirilmesi Saliha Yavuz Eravcı
155 S-17 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Guillain Barre Sendromu (GBS) hakkında Chat-GPT performansının değerlendirilmesi Peren Perk Yücel
158 S-18 SÖZEL SUNUMLAR OTURUMU 2 Çocuk Nörolojisi Polikliniğinde Transfontanel Ultrasonografinin Yeri Selcan Öztürk
10:45 – 11:00 ARA
11:00 – 12:30 POSTER SUNUMLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Sevgi ÇIRAKLI, Güldemet KAYA ÖZÇORA, Hamit ACER
AbsRef Pub Number Session Name KONU KONUŞMACI
84 P-01 POSTER SUNUMLAR Nadir bir ensefalit nedeni: Anti-GAD ilişkili otoimmun ensefalit Efnan Aydın
89 P-03 POSTER SUNUMLAR Kızamık enfeksiyonunun nörolojik komplikasyonları. Klinik vaka Ulker Asadova Asker
102 P-04 POSTER SUNUMLAR Çocuklarda miyasteni gravis Samira Ismayilova
108 P-05 POSTER SUNUMLAR Multipl skleroz hastalarında komorbid psikiyatrik bozuklukların yaygınlığı ve özgüllüğü Elnura Bayramova
109 P-06 POSTER SUNUMLAR Nadir başlangıçlı tüberoz skleroz kompleksi olgusu Shahla Melikova
110 P-07 POSTER SUNUMLAR Periferik sinir rejenerasyonunda polimerik malzemelerin ve nanoteknolojik yaklaşımların kullanımı Elif Nurdan Özmansur
111 P-08 POSTER SUNUMLAR Atomik Kuvvet Mikroskobunun Nörolojik Hastalıklarda ve Nörobilim Alanında Kullanımı Elif Nurdan Özmansur
116 P-09 POSTER SUNUMLAR Aicardi Gouiteres Sendromu -2 İlaha Hajiyeva
117 P-10 POSTER SUNUMLAR Nadir Görülen Bir CMT Tip 4F Olgusu Çisil Çerçi Kubur
119 P-11 POSTER SUNUMLAR İnfant hastada metapnömovirüs ilişkili olabilecek ensefalit: olgu sunumu Emine Gülşah Ural
121 P-12 POSTER SUNUMLAR Subakut sklerozan panensefalit: klinik tablo ve tanı Saadat Badalova
125 P-13 POSTER SUNUMLAR Çocukluk çağında akut dissemine ensefalomiyelit: Tek merkez deneyimi Sevinç Mertoğlu
127 P-14 POSTER SUNUMLAR Epileptik sendromlu nörofibromatozis tip II Ulviya Badalova
128 P-15 POSTER SUNUMLAR Lenfomalı hastalarda periferik sinir sistemi anormallikleri Leyli Bayramova
131 P-16 POSTER SUNUMLAR Otoimmün hastalığın ilk belirtisi olarak inme Fatima Aliyeva
132 P-17 POSTER SUNUMLAR Propitozis ve sfenoid kanat diplazisi: Nörofibromatozis-Tip 1 olgu sunumu Sevda Asadova
135 P-18 POSTER SUNUMLAR MOG antikoru ile ilişkili Optik Nörit: Olgu Sunumu Fatma Pınar Tabanlı
137 P-19 POSTER SUNUMLAR Alexander hastalığı neonatal tip: Olgu sunumu Sultan Çiçek
138 P-20 POSTER SUNUMLAR Epilepsi tanısı ile izlenen bir Pilarowski-Bjornsson Sendromu vakası Elif Didinmez Taşkırdı
140 P-21 POSTER SUNUMLAR Arboleda-Tham Sendromu Arzu Eroğlu
141 P-22 POSTER SUNUMLAR Baş Ağrısı ile Başvuran Hastada LAMC3 Geni Mutasyonu Emre Kaan
143 P-23 POSTER SUNUMLAR ADCY5 ile ilişkili diskinezi: Ataksi ve konuşma geriliği ile başvuran olgu sunumu Bilge Akman Kahraman
144 P-24 POSTER SUNUMLAR AQP4 ve MOG Antikorlarına Karşı İkili Seropozitiflik Tanımlanan Vaka Örneği Hatice Hilal Kırkgöz
147 P-25 POSTER SUNUMLAR Familial Horizontal Gaze Palsy with Progressive Scoliosis-1 (HGPPS1) Tanılı Olgu Sunumu Ece Çınar
148 P-26 POSTER SUNUMLAR Juvenil İdiyopatik Artrit (JİA) Tanısı ile Takipli Bir Multiple Skleroz (MS) Olgusu Yasemin Sancak
150 P-27 POSTER SUNUMLAR Çocukluk çağı multipl sklerozunun nadir prezentasyonu: İzole 6.kraniyal sinir felci Merve Çakmak
153 P-28 POSTER SUNUMLAR Viral ensefalite sekonder gelişen opsoklonus myoklonus sendromu Zühre Başak Tan Köktürk
156 P-29 POSTER SUNUMLAR Progresif Seyirli Spastisitenin Nadir Bir Sebebi:Herediter Spastik Parapleji Tip 4 Dilek Türkmen
157 P-30 POSTER SUNUMLAR Doğduğu gün nöbetleri başlayan, dirençli epilepsi mevcut olan 2 kardeşte tespit edilen PLPBP mutasyonu Mehmet Alçı
13:00 – 13:30 KONGRE AÇILIŞ KONUŞMALARI
13:30 – 14:30 PANEL 1: NÖROİMMUNOLOJİYE GİRİŞ
Oturum Başkanları: Mehmet CANPOLAT, Dilşad TÜRKDOĞAN
Temel Nöroimmünolojik Mekanizmalar ve Deneysel Modeller: Ahmet EKEN
Nöroimmünolojide Kullanılan Temel Tanısal Testler: Erdem TÜZÜN
14:30 – 14:45 ARA
14:45 – 16:00 PANEL 2: OLGULARLA İMMÜN ARACILI EPİLEPSİLER VE STATUS EPİLEPTİKUS
Oturum Başkanları: Ayşe SERDAROĞLU, Güzide TURANLI
Olgularla Otoimmüm Epilepsiler ve Ateşli Enfeksiyonla İlişkili Epilepsi Sendromu (FIRES): Ömer BEKTAŞ
Olgularla Rasmussen Ensefaliti: Dilek YALNIZOĞLU
Status Epileptikus Yönetimi: Kürşad AYDIN
Status Epileptikus Yönetimde İmmünomodülatör Tedaviler: Hasan TEKGÜL
16:00 – 17:00 PANEL 3: OLGULARLA İMMÜN ARACILI NÖROPATİLER VE PARANEOPLASTİK SENDROMLAR
Oturum Başkanları: Özlem HERGÜNER, Çetin OKUYAZ
Olgularla Guillain Barre Sendromu: Gülen GÜL MERT
Olgularla Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati (KİDP) ve İmmün Aracılı Nöropatiler: Meltem DİREK
Olgularla İmmün Aracılı Ataksiler: Esra SERDAROĞLU
Paraneoplastik Sendromlar ve Opsoklonus-Miyoklonus-Ataksi (OMA) Sendromu: Muzaffer POLAT
17:00 – 17:10 ARA
17:10 – 17:50 PANEL 4: OLGULARLA AYIRICI TANI-1
NÖROENFEKSİYÖZ HASTALIKLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Ayşe Semra HIZ, Ümit ÇELİK
Nörotüberküloz: Ahmet YARAMIŞ
Nörobrusellozis: Özgür CEYLAN
Nöroborelyozis: Benhur Şirvan ÇETİN
İdiyopatik Hipertrofik Pakimenenjit: Hülya MARAŞ GENÇ
17:50 – 18:30 OLGULARLA NÖROLOJİ-ROMATOLOJİ-NEFROLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Fatma Müjgan SÖNMEZ, Hatice Gamze POYRAZOĞLU
Nörosarkoidoz: Hüseyin KILIÇ
Nörobehçet: Ayşenur PAÇ KISAARSLAN
Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES)  ve Ayırıcı Tanısı: Sibel YEL
TEMA: NÖROİMMÜNOLOJİ
ÇEVRİMİÇİ (ONLINE)
2 Mart 2024 Cumartesi
09:00 – 10:00 PANEL 5: OLGULARLA OTOİMMÜN ENSEFALOPATİ VE OTOİMMÜN BAZAL GANGLİA HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Şenay HASPOLAT, Ali CANSU, Faruk İNCECİK
Otoimmün Ensefalitler: Dilşad TÜRKDOĞAN
Hashimoto Ensefalopatisi: Bülent ÜNAY
Otoimmün Bazal Ganglia Hastalıkları ve PANS (Pediatrik Akut başlangıçlı Nöropsikiyatrik Sendrom): Sanem KESKİN YILMAZ
10:00 – 10:30 PANEL 6: DEM İLAÇ UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanları: Hakan GÜMÜŞ, Ebru ARHAN
Santral Sinir Sitemi Vaskülitleri ve İmmünomodülatör Tedaviler: İbrahim ÖNCEL
10:30- 11:00 PANEL 7: NÖROİMMUNOLOJİK HASTALIKLARDA AŞILAMA
Oturum Başkanları: Serdal GÜNGÖR, Coşkun YARAR
Nöroimmunolojik Hastalıklarda Aşılama: Adem AYDIN
11:00 – 11:20 PANEL 8: OLGULARLA AYIRICI TANI – 2
AZERBAYCAN – TÜRKİYE OTURUMU
Oturum Başkanları: Aycan ÜNALP, Derya BÜYÜKKAYHAN
Post-COVID-19 Anti-N-metil-D-aspartat (NMDA) Reseptör Ensefaliti: Nargiz ALİYEVA
Nörolupus Olgu Sunumu ve Türkiye Verileri: Vefa GULİYEVA &  Ayşenur PAÇ KISAARSLAN
11:20 – 12:00 KIRGIZİSTAN OTURUMU
Oturum Başkanları: Kürşad Bora ÇARMAN, Deniz YILMAZ
Herpes Ensefaliti: Maksat BATYROV
Myastenik Kriz: Sapina NARKOZİEVA
Akut Dissemine Ensefalomiyelit (ADEM): Aygül MATKEEVA
12:00 – 12:30 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ – TÜRKİYE OTURUMU
Oturum Başkanları: Dilara Füsun İÇAĞASIOĞLU, İlknur EROL, Ahmet Sami GÜVEN
Miyelin Oligodendrosit Glikoprotein (MOG) Antikoru ile İlişkili Hastalık (MOGAD): Burçin ŞANLIDAĞ
Olgularla Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSD) ve MOGAD Ayırıcı Tanısı: Beril DİLBER
İnme ve Santral Sinir Sistemi Vasküliti: Serap TEBER
12:30 – 13:30 ARA
13:30 – 14:30 PANEL 9: OLGULARLA DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR – 1
Oturum Başkanları: Cengiz DİLBER, Sevim TÜRAY, Mehmet CANPOLAT
Akut Demiyelinizan Sendrom ve Akut Dissemine Ensefalomiyelit (ADEM): İsmail SOLMAZ
Transvers Miyelit  ve Akut Flask Miyelit: Olcay ÜNVER
Optik Nörit: Sema SALTIK
Otoimmün Myelin Oligodendrosit Glikoprotein (MOG) Antikor Hastalığı (MOGAD) ve Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozuklukları (NMOSD): Ünsal YILMAZ
14:30 – 15:30 PANEL 10: OLGULARLA DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR – 2
Oturum Başkanları: Ayşe TOSUN, Hüseyin TAN, Nimet KABAKUŞ
Multiple Skleroz: Bahadır KONUŞKAN
Klinik İzole Sendrom: Cavit SERDARZADE
Radyolojik İzole Sendrom: Bülent KARA
Ergenlikten Erişkinliğe Geçişte Multiple Skleroz ve Yönetimi: Mehmet Fatih YETKİN
15:30 – 15:40 ARA
PANEL 11: OLGULARLA AYIRICI TANI – 3
15:40 – 16:00 KAZAKİSTAN – TÜRKİYE OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Kutluhan YILMAZ, Tuğba HİRFANOĞLU
Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) ve Nörolojik Bulguları: Yashıkh SABIT & Sibel YEL
Otoimmün Epilepsi Olgularında Klinik ve Radyolojik Ayırıcı Tanı: Ayten GÜLEÇ & Ümmü Gülsüm ÖZGÜL GÜMÜŞ
16:00 – 16:30 KAZAKİSTAN – TÜRKİYE OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Rıdvan AKIN, Deniz YÜKSEL, Ayşe AKSOY
Santral Sinir Sistemin Yavaş Virüs Enfeksiyonları: Nihal OLGAÇ DÜNDAR
Subakut Sklerozan Panensefalit: Kanatzhan KEMELBEKOV
Aicardi-Goutieres Sendromu: Yasemin TOPÇU
16:30 – 17:00 ÖZBEKİSTAN OTURUMU
Oturum Başkanları: Özgür DUMAN, Pınar GENÇPINAR, Aysima ÖZÇELİK
Özbekistan’da SMA, Hedefe Yönelik Tedavide ilk Deneyim: Shamsiddiova Markhabo ANVAROVNA
Hastalığın Çeşitli Evrelerinde İlerleyici Duchenne Musküler Distrofi Hastalarında Steroid Tedavisinin Etkinliği: Omonova Umida TULKİNOVNA
Olgularla Herediter Duyusal Polinöropati ve Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati Ayırıcı Tanısı: Djurabekova Aziza TAXİROVNA
17:00 – 18:00 PANEL 12: OLGULARLA NÖROMÜSKÜLER BİLEŞKENİN OTOİMMÜN HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Haluk TOPALOĞLU, Mehmet CANPOLAT
Otoimmüm Myastenia Gravis: Uluç YIŞ
Myastenik Kriz ve Kolinerjik Kriz: İpek POLAT
Konjenital Myastenik Sendromlar: Aycan ÜNALP
Myastenia Tedavisi  ve Yeni Ufuklar: Mustafa KÖMÜR
18:00 – 19:00 ARA
19:30 – 20:30 ATATÜRK VE ÇANAKKALE OTURUMU
Oturum Başkanı: Mehmet CANPOLAT
Çanakkale’den Cumhuriyet’e: Ahmet Nedim KİLCİ